Forside


 Nyttig informasjon


Gode råd når du trenger advokat.

Her kan du få veiledning og råd om hvordan du bør gå frem når du skal kontakte advokat.
Du kan blant annet få en liten orientering om hvordan advokater beregner sine salærer eller hvilke rettigheter du har dersom advokaten ikke innfrir dine forventninger til tjenestene vedkommende tilbyr.
Det kan være fordelaktig å løse en tvist før den havner i retten. Dette kan du få god hjelp til av en advokat, og det kan være nyttig for deg å vite at de fleste saker disse aldri havner i noen domstol, men blir løst ved hjelp av advokater.

Les mer »


Sørg for å få oppdragsbekreftelse fra din advokat
Rettshjelpere er ikke forpliktet til å gi deg oppdragsbekreftelse, men de aller fleste vil bekrefte oppdraget, samt gi et tids/prisestimat på samme måte som advokatene gjør. Derfor, dersom advokaten aksepterer oppdraget og tar din sak, skal advokaten gi deg en skriftlig oppdragsbekreftelse der det bør fremgå hva advokaten mener bør gjøres i din sak.
 
Hva er en advokatfullmektig
Mange advokater har ansatt advokatfullmektiger. Advokatfullmektiger er jurister uten egen advokatbevilling, men som i mange tilfeller "går i lære" hos advokaten.
Det er alltid advokaten som påtar seg oppdraget som står ansvarlig for saken, og ved bruk av fullmektig skal det av all korrespondanse fremgå hvem som er ansvarlig advokat.
Salæret til advokater Les mer »


Trenger du advokat? Få tilbud fra flere advokatfirma og advokater


Fyll ut skjema under - Sammenlign tilbud fra flere før du bestemmer deg. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

Sørg for å få oppdragsbekreftelse fra din advokat

Som alle andre tjenesteytere skal også advokaten ha betalt for det han / hun gjør. Det er mange meninger om advokatenes lønn, og noen mener nok den er for høy. Den diskusjonen lar vi for så vidt ligge her, men husk at advokaten også har kostnader til husleie, kontorutstyr, sekretærtjenester, ansvarsforsikring osv. som alt skal dekkes gjennom salæret. Når en advokat hjelper deg å løse en tvist, vil du nok uansett føle at det er verd pengene i ettertid.

Dersom advokatutgiftene er knyttet til dine inntektsforhold, vil du kunne trekke fra utgiftene på skatten.

Advokatene bestemmer selv sitt salærnivå, men skal alltid informere deg om hvordan dette beregnes. Det vil bl.a. avhenge av den generelle markedspris, advokatens/rettshjelperens erfaring og rykte. Advokaten skal informere deg hvilket salærnivå han ligger på, og i den grad det er mulig, fortelle deg hvor mye oppdraget vil koste deg økonomisk.

Advokatforeningen har etablert en advokatvaktordning i de største byene i landet. Her gis 1/2 times gratis konsultasjon, og du kan dermed få svar på om det er grunnlag for å gå videre med din sak. Utover den første 1/2 timen beregnes vanlig salær.
Vaktordningen er i et begrenset tidsrom om ettermiddagen.

Det er varierer blant advokater hvordan de beregner sitt salær.

1.  Litt om beregning ved fast timesats og registering av medgått tid
Advokaten skal på forhånd oppgi timesatsen og bør informere deg om hvordan tidsregistreringen foretas.
Du skal holdes løpende orientert om tidsforbruket, og fakturaen du får fra advokaten må være kontrollerbar i forhold til avtalte timesatser og tidsforbruk.
2. Avtalt fast pris for advokatoppdraget
Ytterligere spesifikasjon og salærinformasjon blir ikke gitt, men oppdragets omfang bør avgrenses og defineres nøye.
3. Etterfølgende skjønnsmessig salærberegning basert på  tidsforbruk og sakens resultat
Du bør her få en prisantydning fra advokaten om hvor mye oppdraget vil  koste deg totalt.
I og med at tidsforbruket er en viktig faktor ved beregningen, skal advokaten informere deg om veiledende timesats.
I fakturaen bør også tidsforbruket i rimelig grad spesifiseres.

No cure no pay?
No cure no pay-prinsippet går ut på at partene avtaler salær kun dersom saken får et ønsket resultat, at saken ”vinnes”. Det er sjelden advokater inngår slike avtaler, men det er fullt lovlig og mulig. I USA er dette en svært vanlig beregningsmåte, der advokaten får utbetalt en viss prosent av et erstatningsbeløp for eksempel.

Du har rett til å klage på advokater.
Du kan klage til Dissiplinærutvalget dersom du er misfornøyd med din advokat, eller har mottatt en regning fra vedkommende som du anser som urimelig høy.  Disiplinærutvalget avgjør om advokaten har opptrådt i strid med reglene for god advokatskikk , og hvorvidt advokatens salær kan anses å være for høyt. Hovedregelen for klagefrist er 6 måneder fra klageren burde blitt kjent, eller ble kjent med omstendighetene.


Om oss
© 2010-2019 Leads AS - epost: post@leads.as
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.